تثبیت مالکیت دولت به روی اراضی ملی

در راستای تحقق وظایف حاکمیتی دولت در بخش منابع طبیعی از ابتدای سال  1392 تاکنون بر روی سطحی معادل 28 هزار هکتار از اراضی شهرستان برخوار عملیات مختلف مرتبط با پروژه تعیین وتثبیت مالکیت دولت اجرا شده است.
رئیس اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان برخوارگفت :
طی این مدت برای اراضی ملی شهرستان به مساحت 8558 هکتار در پلاکهای موسوم به توکل آباد به مساحت  5513  هکتار و هاردنگ آباد به مساحت 82 هکتار واراضی موسوم به پایگاه هشتم شکاری به مساحت 2962هکتار سند به نام دولت جمهوری اسلامی اخذ شده است . وی گفت همچنین فرایند تعیین مالکیت دولت در پلاک موسوم به 407 سین به مساحت 3523هکتار انجام پذیرفته که از این میزان سطحی معادل 254 هکتار اراضی ملی و مابقی مستثنیات افراد تشخیص شده است .
امیر محسن ولی افزود با توجه به بخشنامه های ارسال از اداره کل متبوع مبنی بر اجرای قانون تعیین مالکیت دولت به روی اراضی واقع در حرایم شهرهای فاقد اجرای قانون ، در پایان سال 1392 محدوده اراضی واقع در شهرهای خورزوق، دستگرد ، دولت آباد و بخشهایی از شهرهای حبیب آباد ، سین و شاهپورآباد به مساحت 10 هزار هکتارکه فاقد اجرای قانون بود، فرآیند تعیین مالکیت دولت انجام پذیرفته است که در این محدوده اراضی تماماً مستثنیات و فاقد اراضی ملی تشخیص داده شده است .
امیر محسن ولی افزود، همچنین برای تعداد 18 پلاک از شهرستان به مساحت 6500 هکتار که تعیین مالکیت دولت درآن انجام پذیرفته است  ولیکن اسناد اراضی ملی آن اخذ نشده است،  اصلاح هندسی نقشه های انجام پذیرفته و در مرحله آماده سازی مدارک جهت ارائه به اداره ثبت شهرستان به منظور پیگیری مراحل اخذ سند اراضی ملی به نام دولت جمهوری اسلامی می باشد.
 وی افزود فرآیند تعیین وتثبیت مالکیت دولت به روی اراضی ملی یکی از مهمترین وظایف حاکمیتی منابع طبیعی و آبخیزداری  شهرستان می باشدکه زیربنای اصلی اقدامات حفاظت از عرصه های منابع طبیعی را فراهم  می آورد و مانع تخریب و تصرف اراضی ملی خواهد شد .

 
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری