سامانه های عرفی مرتع شهرستان برخوار

فصل چرا گونه غالب وضعیت پوشش گیاهی مساحت(هکتار) پروانه طرح نام سامانه عرفی ردیف
قشلاقی آرتمیزیا خوب 800   * نظام آباد 1
قشلاقی آرتمیزیا متوسط 4780   * چاه میل 2
دو فصله آنابازیس ضعیف 4350   * کنده حاج صفر 3
دو فصله اسکاریولا متوسط 3077   * جهان آباد 4
ییلاقی آرتمیزیا خوب 7058   * رباط سلطان 5
ییلاقی آرتمیزیا متوسط 8000   * توکل آباد 6
ییلاقی اسکاریولا ضعیف 7425   * مرغ کوهستان 7
ییلاقی آنابازیس متوسط 16800   * نیسی زار 8
ییلاقی آرتمیزیا خوب 1400 *   قلعه تپه 9
ییلاقی آرتمیزیا خوب 4400 *   بهجت آباد 10
ییلاقی آرتمیزیا خوب 2230 *   شورآباد 11
ییلاقی آرتمیزیا خوب 3860 *   شورچه 12
ییلاقی آرتمیزیا خوب 1125 *   حاجی آباد 13
ییلاقی آرتمیزیا خوب 1300 *   سلاخ 14
دو فصله اسکاریولا متوسط 3700 *   دنبی 15
ییلاقی اسکاریولا متوسط 750 *   مزرعه نو 16
دو فصله اسکاریولا متوسط 5100 *   عباس آباد 17
ییلاقی اسکاریولا ضعیف 4161 *   ییلاقی کمشچه 18
دو فصله اسکاریولا ضعیف 1958 *   میانبند کمشچه 19
ییلاقی آنابازیس متوسط 9360 *   حسن آباد- باقرآباد 20
 
 
 
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری