مشخصات جغرافیایی و طبیعی
شهرستان برخوار در ابتدای اتوبان اصفهان – تهران واقع شده است.که در طول جغرافیایی51 درجه و40 دقیقه  وعرض 32 و 50دقیقه شمالی میباشد، وسعت آن حدود 218000هکتار و ارتفاع آن از  1782تا 2763 متراز سطح دریا با متوسط ارتفاع :1971مترقراردارد. از شمال به نطنز و اردستان ،شرق به اصفهان (بخش کوهپایه ،سگزی)غرب به شهرستان شاهین شهر ومیمه و جنوب به اصفهان محدود است.
آب و هوا:
با توجه به فاصله ای که این شهرستان از زاینده رود دارد دارای آب و هوایی خشک تر از اصفهان بوده و میزان بارندگی آن متغیر و حدود 50 الی200 میلی متر میباشد،جهت باد به ویژه بادهای غالب از سمت شمال به طرف جنوب و جزء باد های خشک میباشد . حداکثر بادی که در منطقه رخ داده با سرعت 90 کیلو متر در ساعت بوده  است این بادها پس از برخورد با اراضی بدون پوشش گیاهی با خود گرد و غبار و گاهی ذرات ماسه همراه آورده ودر فرسایش زمین های کشاورزی بی تاثیر نخواهند بود.
میانگین بارش سالانه 135 میلی متر است و میزان تبخیر سالیانه 2000میلی متر میباشد .میانگین حداکثر درجه حرارت در ماههای مختلف 52.22درجه سانتی گراد و میانگین حداقل آن 73.9درجه سانتی گراد است.